Kwaliteitsstatuut

Goedgekeurd kwaliteitsstatuut ggz – vrijgevestigden

Per 1 januari 2017 zijn alle aanbieders van ‘geneeskundige ggz’, dat wil zeggen generalistische basis-ggz en gespecialiseerde ggz binnen de Zorgverzekeringswet, verplicht een kwaliteitsstatuut openbaar te maken. Dit betreft een goedgekeurd kwaliteitsstatuut.

 

I. Algemene informatie

1. Gegevens ggz-aanbieder
Naam praktijk: BrainExcel
Regiebehandelaar: Rob Slootman
E-mailadres: info@brainexcel.nl
KvK nummer: 32122617
Website: https://www.brainexcel.nl
BIG-registraties: 69054088325
Overige kwalificaties: Registerpsycholoog NIP/Gezondheidszorg
Basisopleiding: WO Ontwikkelingspsychologie
AGB-code praktijk: 94055187
AGB-code persoonlijk: 94005036

 

2. Werkzaam in:
De generalistische basis-ggz (GB-GGZ).

 

3. Aandachtsgebieden
Patiënten kunnen met de volgende problematiek in mijn praktijk terecht (zoals aandachtsgebieden, type klachten, behandelvorm):
Stemmingsstoornissen (angsten, fobieën, paniek, depressies), Posttraumatische stressstoornis(PTSS) Ontwikkelingsstoornissen (ADHD, autisme, PDD-NOS), Stress, overspanning, burn-out, Slaapstoornissen, Aanpassingsstoornissen, Relatie-/communicatiestoornissen.

 

4. Samenstelling van de praktijk
Aan mijn praktijk zijn de volgende zorg verlenende medewerkers verbonden (namen en BIG-registraties van regiebehandelaren): Geen. Als vrijgevestigde heb ik heb een eenmanspraktijk.

 

5. Professioneel netwerk

5a. Ik maak gebruik van een professioneel netwerk waaronder:
Huisartsenpraktijk(en) Collegapsychologen en -psychotherapeuten Anders: Zakelijke opdrachtgevers voor de behandeling van arbeidsgerelateerde problematiek zoals met name QS-Gezondheidsmanagement.

 

5b. Ik werk in mijn professioneel netwerk het meest, frequent, samen met (naam/namen en indien van toepassing BIG-registratie(s)):
Huisartsen en POH-GGZ in de nabije omgeving o.a. van H.P. “Tollius” Tolliusstraat 30 te Amersfoort (Koopman, BIG 01027665) en H.P. Vondelplein, Vondelplein 4B te Amersfoort (Kreek, BIG 01023688). Psychologen van praktijk “’t Gooi”, Ruitersweg 32 te Hilversum o.l.v. Henriët van Houten (BIG 39060247325). Verwijzing voor behandeling van arbeidsgerelateerde problematiek via QS- Gezondheidsmanagement, zie http://www.qsgezondheidsmanagement.nl/

 

5c. Ik maak in de volgende situaties gebruik van dat professionele netwerk, tenzij de patiënt daarvoor geen toestemming geeft:
Contact met huisartsen voor overleg omtrent een naar mij verwezen patiënt inzake diens medische achtergrond/beperkingen en het voorschrijven, opbouwen of afbouwen van medicatie. Voor consultatie, intervisie of doorverwijzing werk ik samen met psychologen van praktijk “’t Gooi” te Hilversum. Verwijzing via en rapportage aan de verwijzers/psychologen van QS- Gezondheidsmanagement t.a.v. in behandeling zijnde patiënten/werknemers.

 

5d. Patiënten kunnen gedurende avond/nacht/weekend/crises terecht bij (mijzelf, huisartsenpraktijk/post, spoedeisende eerste hulp, ggz-crisisdienst):
Patiënten kunnen aangaande hun psychische klachten in noodgevallen bij mijzelf terecht gedurende de dag en avond, ook in het weekend. Voor noodgevallen van psychische aard gedurende de nacht zijn patiënten aangewezen op de dienstdoende huisartsenpost bijvoorbeeld voor rustgevende medicatie, waarbij zij de daarop volgende dag contact met mij kunnen opnemen voor eventueel een spoedconsult. Zie voor de beschrijving hiervan: https://brainexcel.nl/behandeling/voor-wie.

 

5e. Heeft u specifieke afspraken met een ggz-crisisdienst, HAP of SEH?
Nee, omdat: crisisgevallen via mij en/of de huisartsenpost afdoende kunnen worden opgevangen.

 

6. Contracten met zorgverzekeraars en de vergoeding van verzekerde zorg
Heeft u een contract met de zorgverzekeraar, zo ja welke?
Ja, ik heb een contract met de volgende zorgverzekeraars: Ik heb een contract met alle in Nederland bestaande zorgverzekeraars. Deze vallen onder zeven hoofdgroepen: Zilveren Kruis Achmea, Menzis, VGZ, DSW, Multizorg, CZ en De Friesland.

Geeft u aan waar uw lijst met gecontracteerde verzekeraars vindbaar is:
Link(s) naar lijst met zorgverzekeraars: Zie voor omschrijving verzekeringsgegevens: https://brainexcel.nl/behandeling/voor-wie

 

7. Behandeltarieven:
Ik heb de tarieven die ik hanteer gepubliceerd op mijn website of in mijn praktijk.
Ik heb het tarief overig (zorg)product voor niet-verzekerde zorg, het OZP-tarief gepubliceerd op mijn website of in mijn praktijk. Ik heb het tarief voor zelfbetalers gepubliceerd op mijn website of in mijn praktijk. Ik hanteer voorwaarden en een tarief voor no-show: gepubliceerd op mijn website of in mijn praktijk.
De behandeltarieven, OZP-tarief en eventueel no-show voorwaarden en no-show tarief zijn hier te vinden:
Link naar website met de behandeltarieven, OZP-tarief, en eventueel no-show voorwaarden en no- show tarief: Zie https://brainexcel.nl/behandeling/kosten

 

8. Kwaliteitswaarborg
Ik voldoe aan de volgende kwaliteitseisen, voortvloeiend uit mijn beroepsregistratie, specialisme of branche/beroepsvereniging (aanvinken wat van toepassing is):

  • Intervisie
  • Bij- en nascholing
  • De beroepscode van mijn beroepsvereniging

Link naar website: https://www.psynip.nl/uw-beroep/beroepsethiek/beroepscode/

 

9. Klachten- en geschillenregeling

9a. Mijn patiënten kunnen met klachten over mij of mijn behandeling terecht bij mij of bij (naam en contactgegevens klachtenfunctionaris):
Met klachten kunnen mijn patiënten in eerste instantie bij mij terecht, daarna bij het NIP (beroepsvereniging) en/of de bevoegd rechter. Dit staat omschreven in artikel 12 en 16 van mijn Algemene Voorwaarden.
Link naar website: https://brainexcel.nl/voorwaarden

 

9b. Mijn patiënten kunnen met geschillen over mij of mijn behandeling terecht bij:
Naam geschilleninstantie vermelden waarbij u bent aangesloten:
NIP (Nederlands Instituut van Psychologen).

De geschillenregeling is hier te vinden:
Link naar website: https://www.psynip.nl/het-nip/contact-mijn-nip/clienteninformatie/als-ontevreden-psycholoog/

 

10. Regeling bij vakantie en calamiteiten

10a. Patiënten kunnen tijdens mijn afwezigheid gedurende vakantie en ziekte terecht bij:
Naam vervangend behandelaar:
Samenwerkende collega-psychologen en psychotherapeuten.

 

10b. Ik heb overdracht geregeld en vastgelegd in geval mijn praktijk plotseling sluit wegens overlijden of andere calamiteiten:
Ja

 

II. Het behandelproces – het traject dat de patiënt in mijn praktijk doorloopt

11. Wachttijd voor intake en behandeling
Patiënten vinden informatie over wachttijden voor intake en behandeling via deze link of document (en kunnen deze telefonisch opvragen). De informatie is gerangschikt naar generalistische basis-ggz en/of gespecialiseerde ggz, en -ingeval van een contract- per zorgverzekeraar, en -indien van toepassing- per diagnose.
Link naar wachttijden voor intake en behandeling: Zie de door de NZa verplicht gestelde wachttijdinformatie op hoofdpagina van mijn website: https://brainexcel.nl/

 

12. Aanmelding en intake

12a. De aanmeldprocedure is in mijn praktijk als volgt geregeld (zoals: wie ontvangt de telefonische aanmelding, wie doet de intake, hoe verloopt de communicatie met patiënt):
De aanmeldingsprocedure en verdere gang van zaken staan vermeld op: https://brainexcel.nl/behandeling/voor-wie

 

12b. Ik verwijs de patiënt terug naar de verwijzer – indien mogelijk met een passend advies- indien mijn praktijk geen passend aanbod heeft op de zorgvraag van de patiënt (zoals een ander werkterrein of een behandelaar met een andere specifieke deskundigheid):
Ja

 

13. Diagnostiek

13a. De diagnose voor de behandeling wordt in mijn praktijk gesteld door:
Naam: Rob Slootman Generalistische basis ggz:
Kwalificatie Omschrijving
9406 gz-psycholoog Gespecialiseerde ggz:
Geen

 

13b. Zijn er andere betrokkenen bij het diagnostisch proces, zo ja in welke rol?
Ja, indien nodig kan Ik mijn intervisiecollegae hiervoor raadplegen waaronder een psychotherapeut.

 

14. Behandeling

14a. Het behandelplan wordt in mijn praktijk in samenspraak met patiënt opgesteld door:
Naam: Rob Slootman Generalistische basis ggz:
Kwalificatie Omschrijving
9406 gz-psycholoog Gespecialiseerde ggz:
Geen

 

14b. Het aanspreekpunt voor de patiënt tijdens de behandeling is:
Naam: Rob Slootman Generalistische basis ggz:
Kwalificatie Omschrijving
9406 gz-psycholoog Gespecialiseerde ggz:
Geen

 

14c. De patiënt/cliënt is geïnformeerd over degene die het aanspreekpunt is tijdens de behandeling (naam en functie van de betreffende persoon zijn bekend bij patiënt/cliënt):
Ja

 

14d. Bij langer durende behandeling (> 12 weken) stuur ik een afschrift van het behandelplan als brief naar de huisarts (of andere verwijzer), tenzij de patiënt daarvoor geen toestemming geeft:
Ja

 

14e. Ik draag zorg voor goede communicatie met de patiënt en -indien van toepassing en met toestemming van de patiënt- diens naasten, over het beloop van de behandeling. Ik doe dat als volgt:
Mijn werkwijze is transparant weergegeven via de informatie op mijn website en specifiek in detail uitgewerkt in mijn Algemene Voorwaarden. Zie onderstaande links:
https://brainexcel.nl/behandeling/voor-wie en https://brainexcel.nl/voorwaarden

 

14f. De voortgang van de behandeling wordt in mijn praktijk als volgt gemonitord (zoals voortgangsbespreking behandelplan, evaluatie, vragenlijsten, ROM):
Elke sessie wordt de voortgang, de doelmatigheid en de effectiviteit van de behandeling besproken en geëvalueerd met de patiënt en/of de ouders van minderjarigen. Het behandelplan wordt zonodig bijgesteld. De effectiviteit wordt tevens aan het begin en eind van het traject objectief getoetst met vragenlijsten (SCL-90 en SQ-48) in het kader van voor- en nameting. Deze ROM-gegevens worden tevens besproken met de patiënt en aangeleverd aan SVR/SBG.

 

14g. Ik heb een kopie van de overeenkomst met de Stichting Vrijgevestigden ROMmen (SVR) voor aanlevering van ROM-gegevens aan de Stichting Benchmark ggz (SBG):
Ik upload een kopie van de overeenkomst Stichting Vrijgevestigden ROMmen(SVR) voor aanlevering van ROM-gegevens aan de Stichting Benchmark ggz(SBG) op www.ggzkwaliteitsstatuut.nl

 

14h. Ik evalueer periodiek en tijdig met de patiënt (en eventueel zijn naasten) de voortgang, doelmatigheid en effectiviteit van de behandeling. Als standaardperiode hanteer ik hiervoor:
Elke sessie wordt de voortgang, de doelmatigheid en de effectiviteit van de behandeling besproken en geëvalueerd met de patiënt en/of de ouders van minderjarigen. De effectiviteit wordt tevens periodiek en objectief getoetst met vragenlijsten in het kader van voor- en nameting ROM en ook besproken met de patiënt, in elk geval bij het begin en aan het eind van het behandeltraject.

 

14i. Ik meet de tevredenheid van mijn pati6nten op de volgende manier:
Ik maak gebruik van een korte tevredenheidsvragenlijst met items die ik overgenomen heb van Zorgkaart Nederland en die aan het eind van het behandeltraject samen met de ROM-meting aan de patiënt wordt voorgelegd. Te beoordelen items zijn: afspraken, behandeling, omgang behandelaar, informatie, luisteren en accommodatie. Tevens stimuleer ik patiënten om een beoordeling van de praktijk te geven op de website van Zorgkaart Nederland.

 

15. Afsluiting/nazorg

15a. Ik bespreek met de patiënt (en eventueel zijn naasten) de resultaten van de behandeling en de mogelijke vervolgstappen:
Ja

 

15b. De verwijzer wordt hiervan in kennis gesteld middels een afrondingsbrief, tenzij de patiënt hiertegen bezwaar maakt:
Ja

 

15c. Als een vervolgbehandeling nodig is, geef ik hierover gericht advies aan de verwijzer. Ik informeer de vervolgbehandelaar waar nodig over het verloop van de behandeling en de behaalde resultaten voorzien van het vervolgadvies, tenzij de patiënt hier bezwaar tegen maakt:
Ja

 

16. Omgang met patiëntgegevens

16a. Ik vraag om toestemming van de patiënt bij het delen van gegevens met niet bij de behandeling betrokken professionals:
Ja

 

16b. In situaties waarin het beroepsgeheim mogelijk doorbroken wordt, gebruik ik de daartoe geldende richtlijnen van de beroepsgroep, waaronder de meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld (bij conflict van plichten, vermoeden van kindermishandeling of huiselijk geweld), het stappenplan materiële controle en ik vraag het controleplan op bij de zorgverzekeraar (bij materiële controle):
Ja

 

16c. Ik gebruik de privacyverklaring als de patiënt zijn diagnose niet kenbaar wil maken aan zijn zorgverzekeraar/DIS:
Ja

 

III. Ondertekening

Naam: Rob Slootman Plaats: Amersfoort Datum: 14 november 2016 Ik verklaar dat ik me houd aan de wettelijke kaders van mijn beroepsuitoefening, handel conform het model kwaliteitsstatuut en dat ik dit kwaliteitsstatuut naar waarheid heb ingevuld:
Ja