Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Artikel 1 – Begrippen

In deze voorwaarden hebben onderstaande begrippen de volgende betekenis:

 • BrainExcel: de praktijk voor psychologische hulpverlening gevestigd in Amersfoort.
  Cliënt: de natuurlijke – of rechtspersoon die gebruikt maakt van de diensten van BrainExcel met wie een overeenkomst is gesloten en/of deelneemt aan sessies. De behandeling van een kind valt hier ook onder.
 • Ouder/verzorger: de ouder en/of verzorger die ten behoeve van een kind een overeenkomst aangaat met BrainExcel.
 • Kind: een minderjarige (tot 18 jaar) cliënt.
 • Overeenkomst: de behandelovereenkomst tussen een cliënt en BrainExcel die betrekking heeft op een behandeling van de cliënt.
 • Diensten: alle diensten zoals psychologische hulpverlening, coaching en neurofeedback die BrainExcel aanbiedt.
 • Sessie: de gesprekken tussen BrainExcel en cliënt en/of kind.
 • NIP: Nederlands Instituut van Psychologen, de beroepsvereniging van psychologen in Nederland.
 • BIG: het BIG register van het ministerie van VWS waar zorgverleners die voldoen aan de wettelijke eisen en bevoegdheden, zich kunnen registreren.
 • Zorgverzekeraar: de zorgverzekering waar de cliënt zijn zorgverzekering heeft afgesloten.
 • Website: de website van BrainExcel: www.brainexcel.nl
 • Algemene Voorwaarden: de onderstaande algemene voorwaarden.

Artikel 2 – Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden BrainExcel

 • Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle sessies, behandelingen, diensten alsmede op alle (rechts)verhoudingen tussen BrainExcel en cliënt of ouder/verzorger.
 • Eventuele andere (Algemene) Voorwaarden worden door BrainExcel uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 • De voorwaarden zijn ook van toepassing op de diensten waarvoor BrainExcel voor de uitvoering daarvan derden dient te betrekken.
 • Indien één of meerdere bepalingen in deze Algemene Voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd worden, dan blijven deze voorwaarden voor het overige in stand en zal de betreffende bepaling vervangen worden door een bepaling die de strekking van het oorspronkelijke zoveel mogelijk benaderd.
 • Situaties die niet in deze Algemene Voorwaarden zijn geregeld, dienen te worden beoordeeld ‘naar de geest’ van deze Algemene Voorwaarden.
 • Onduidelijkheden over de uitleg of inhoud van één of meerdere bepalingen van de voorwaarden, dienen uitgelegd te worden ‘naar de geest’ van deze Algemene Voorwaarden.
 • Afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden kunnen slechts schriftelijk worden overeengekomen.
 • Indien BrainExcel niet steeds strikte naleving van deze Algemene Voorwaarden verlangt, dan heeft dit niet tot gevolg dat deze Algemene Voorwaarden niet van toepassing zijn, of dat BrainExcel het recht verliest om in andere gevallen de stipte naleving van deze Algemene voorwaarden te verlangen.
 • BrainExcel is gerechtigd deze Algemene Voorwaarden te wijzigen of aan te vullen. Wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen te allen tijde worden doorgevoerd. Grote inhoudelijke wijzigingen worden (bij voorbaat) met de cliënt besproken.

Artikel 3 – Hoe komt een overeenkomst tot stand? En intakegesprek

 • Voordat gestart wordt met een behandeling resp. therapie vindt er tussen BrainExcel en cliënt of ouder/verzorger een intakegesprek plaats. Tijdens dit gesprek wordt, samen met de cliënt of ouder/verzorger, de hulpvraag in kaart gebracht. Vervolgens krijgt de cliënt of ouder/verzorger een advies ten aanzien van de mogelijkheden voor behandeling resp. therapie, met een voorstel voor behandeling.
 • Indien de cliënt of ouder/verzorger een behandeling wenst zal er, samen met de cliënt of ouder/verzorger, een behandelplan worden opgesteld.
 • BrainExcel is gerechtigd, zonder opgaaf van redenen een hulpvraag te weigeren.
 • Alle gegevens, rapportages, adviezen en documenten maken deel uit van de overeenkomst, tenzij partijen anders hebben afgesproken.
 • De behandeling kan pas worden gestart nadat door de cliënt aan BrainExcel is overhandigd: een verwijsbrief (indien nodig in verband met de vergoeding door zorgverzekeraar) van de huisarts, bedrijfsarts of medisch specialist, een ingevuld en ondertekend aanmeldingsformulier en indien gevraagd: een kopie van het identiteitsbewijs van de cliënt en zorgpasje van de zorgverzekeraar. De hiervoor vermelde verwijsbrief dient bij aanmelding niet ouder te zijn dan zes maanden.
 • Cliënt moet rekening houden met eventuele wachttijden voor een intakegesprek en voor de start van een behandeling. Cliënt kan eventueel wachtlijstbemiddeling aanvragen bij zijn zorgverzekeraar.

Artikel 4 – Behandeling kinderen

 • Bij de behandeling van een kind wordt de overeenkomst gesloten door de ouder, verzorger of voogd van het kind.
 • Bij de behandeling van een kind geldt dat, indien van toepassing, beide in leven zijnde gezag hebbende ouders, pleegouder(s) of voogd(en) door schriftelijke ondertekening van het aanmeldingsformulier akkoord moeten gaan met de behandeling.
 • De aanwezigheid van een ouder/verzorger bij een sessie wordt vooraf met BrainExcel besproken. Indien dit in het belang is van de behandeling kan BrainExcel bepalen dat aanwezigheid van de ouder/verzorger niet op prijs wordt gesteld.

Artikel 5 – Behandelingen en sessies

 • Alle behandelingen en overeenkomsten worden door BrainExcel naar beste inzicht en vermogen uitgevoerd.
 • Een sessie duurt circa 60 minuten.
 • BrainExcel is gehouden aan de voor haar geldende beroepscode en de tuchtmaatregelen van het NIP c.q. van de Wet BIG. Indien de beroepscode dit vereist dan is BrainExcel gerechtigd de behandeling, therapie en/of werkwijze te wijzigen.
 • BrainExcel zal, in overleg met de cliënt of ouder/verzorger, een schatting maken van het aantal benodigde sessies. Indien de sessies ingediend worden bij de zorgverzekering is het aantal voor vergoeding in aanmerking komende sessies gelimiteerd tot een maximum van twaalf sessies per kalenderjaar.
 • BrainExcel kan niet garanderen dat zij met de therapieën, behandelingen, sessies en advies voortdurend het overeengekomen gewenste resultaat behaalt. Ten aanzien van het beoogde resultaat heeft BrainExcel een inspanningsverplichting en geen resultaatsverplichting. De inspanningsverplichting houdt in dat BrainExcel niet kan garanderen dat de gewenste resultaten of verbeteringen (daadwerkelijk) behaald worden.
 • Indien de goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist heeft BrainExcel het recht om werkzaamheden geheel of gedeeltelijk door derden te laten verrichten.
 • Bij aanvang of in het verloop van de behandeling kan BrainExcel een traject inzetten. Dit kan een kort, middellang of intensief behandeltraject worden (globaal maximaal resp. vijf, acht of twaalf sessies).
 • Sessies vinden plaats in de praktijkruimten van BrainExcel. Indien een sessie plaatsvindt buiten de praktijkruimte dan heeft BrainExcel het recht om reis- en verblijfskosten in rekening te brengen.

Artikel 6 – Informatie en medewerking cliënt

 • Cliënt of ouder/verzorger dient alle gegevens, materialen en informatie, waarvan BrainExcel aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan cliënt of ouder/verzorger redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor de goede uitvoering van de diensten, tijdig en juist aan BrainExcel te verstrekken.
 • Indien cliënt of ouder/verzorger de benodigde of gevraagde gegevens, materialen of informatie niet, niet tijdig of niet juist aan BrainExcel verstrekt, dan heeft BrainExcel het recht de uitvoering van de overeenkomst en behandeling op te schorten en de uit vertraging voortvloeiende kosten volgens de gebruikelijke tarieven in rekening te brengen bij cliënt of ouder/verzorger.
 • Cliënt of ouder/verzorger staat in voor de juistheid, de volledigheid en de betrouwbaarheid van de door of namens hem aan BrainExcel verstrekte gegevens, materialen of informatie.
 • Cliënt of ouder/verzorger draagt er zorg voor dat verstrekte gegevens, materialen of informatie vrij zijn van auteursrechten of andere eigendomsrechten. BrainExcel is te nimmer aansprakelijk voor materialen die niet vrij zijn van auteursrechten.
 • Cliënt dient tijdig aanwezig te zijn op afspraken en sessies en zal zich gedurende de sessie volledig inzetten en zijn medewerking verlenen.

Artikel 7 – Annulering van afspraken en sessies

 • Indien cliënt, om welke reden dan ook, niet in de gelegenheid is aanwezig te zijn op een afgesproken sessie of afspraak, dan dient cliënt of ouder/verzorger dit vroegtijdig, doch in ieder geval uiterlijk 48 uur van tevoren te melden bij BrainExcel.
 • Het annuleren van sessies of afspraken kan telefonisch of per e-mail.
 • Indien de afspraak of sessie niet binnen de in lid 1 gestelde termijn is geannuleerd dan kan BrainExcel kosten in rekening brengen voor de gereserveerde tijd.
 • Dit artikel is ook van toepassing indien cliënt –zonder afmelding – niet verschijnt op een afspraak of sessie (no-show).
 • Indien BrainExcel een afspraak of sessie annuleert wegens ziekte of een andere overmachtsituatie dan wordt er een nieuwe afspraak gemaakt. Bij overmacht kan BrainExcel niet aansprakelijk worden gesteld.